ข่าวสารและบทความ

ข่าวสาร : Wealth INSIGHT

บทความ : TOP 10 FUNDS

Nov 2022

กองทุนรวมผลงานดี 10 อันดับแรก

กองทุนเปิด แอล เอช บล็อกเชน

ลงทุนใน VanEck Digital Transformation ETF และหน่วยลงทุนของ Ivz Coinshrs Glbl Blockchain ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบล็อกเชน หรือ Digital Assets

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Blockchain

ลงทุนใน Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF ที่สะท้อนการเติบโตของอุตสาหกรรม Blockchain ทั่วโลก

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิจิทัล บล็อกเชน

ลงทุนในหุ้น/ETF ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบล็อกเชน หรือ Digital Assets โดยเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ VanEck Digital Transformation ETF 26.07% ASP-DIGIBLOC

กองทุนเปิดเคแทม Blockchain Economy

ลงทุนในหุ้น/ETF ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบล็อกเชน หรือ Digital Assets โดยเน้นลงทุนใน Amplify Transformational Data Sharing ETF

กองทุนเปิด ดาโอ เน็กซ์ เจเนอเรชั่น อินเทอร์เน็ต

ลงทุนในกองทุนหลัก ARK Next Generation Internet (ARKW) ซึ่งมีนโยบายลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธีม Next Generation Internet

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส แอคทีฟ ชนิดสะสมมูลค่า

ลงทุนในหุ้นสหรัฐ มุ่งเน้นการเติบโตอย่างมีคุณภาพ กองทุนหลัก Morgan Stanley Investment Funds – US Growth Fund

กองทุนเปิดทิสโก้ Next Generation Internet

ลงทุนในกองทุนหลัก ARK Next Generation Internet (ARKW) ซึ่งมีนโยบายลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธีม Next Generation Internet

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Innovation

ลงทุนในกองทุนหลัก ARK Innovation ETF (ARKK) ที่ลงทุนในบริษัททั่วโลกที่เกี่ยวข้องหรือได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Genomic Revolution

ลงทุนเชิงรุกในหุ้น หรือ ETF ที่เน้นการลงทุนเกี่ยวกับวิทยาการทางด้านพันธุวิศวกรรม ซึ่งคาดว่าจะได้ประโยชน์จากการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์

กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส Mid/Small Cap อิควิตี้

ลงทุนในกองทุน Granahan US SMID Select Fund Class A (Acc) – USD ซึ่งลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดขนาดกลางและเล็ก

ผลตอบแทน ณ วันที่ 29 ม.ค. - 28 ก.พ. 67

ข่าวสาร : Asset allocation